Ông Diệp Khắc Cường: ‘Đàm Vĩnh Hưng và tôi chưa từng hợp tác dự án iFan’

Ông Diệp Khắc Cường: ‘Đàm Vĩnh Hưng và tôi chưa từng hợp tác dự án iFan’

Ông Diệp Khắc Cường: ‘Đàm Vĩnh Hưng và tôi chưa từng hợp tác dự án iFan’

GGbinary kien thuc BO