Lệnh của Putin: Nga sẽ không hợp pháp hoá thanh toán bằng tiền ảo

Lệnh của Putin: Nga sẽ không hợp pháp hoá thanh toán bằng tiền ảo

Lệnh của Putin: Nga sẽ không hợp pháp hoá thanh toán bằng tiền ảo

GGbinary kien thuc BO