Hãng khai thác Bitcoin đã “troll” Warren Buffett bằng bảng quảng cáo lớn bên ngoài văn phòng ông

Hãng khai thác Bitcoin đã “troll” Warren Buffett bằng bảng quảng cáo lớn bên ngoài văn phòng ông

Hãng khai thác Bitcoin đã “troll” Warren Buffett bằng bảng quảng cáo lớn bên ngoài văn phòng ông

GGbinary kien thuc BO